1. A.A. Dani Saliswijaya, SH., MH

2. Abdullah Makarim, SH., FCB

3. Acmad Zen Umar Purba, SH.,LLM

4. Ahmad Subarkah, SH

5. Ali, AK.,BAP.,M.com, CPA

6. Anthony.,SE., SH

7. Amalia Santoso, SH

8. Aamir Abadi Yusuf, SE

9. Bambang Ariawan Santosa, SH

10. Bambang Suryowidodo, SH,MH

11. Desri Novian, SH

12. Dewi Karmaratih Suharto, SH

13. Dr.Suhandi Cahaya, SH.,MH.,MBA

14. Drs.H.Muchlis Azwar, SH

15. Drs.Moch Chaeroni, AK

16. Drs.Trisasono, SH.,S.Pn

17. Drs.Wawat Sutanto.,SE.,MM.,BAP

18. Eddy Pianto Simon., SE., SH

19. Enny Maryani, SH, SP, N.Nm

20. Ferry P.Madian, SH

21. Hariyati, SH

22. Hj.Tutik Sri Suharti, SH.,MH

23. Imran Satriya Kristanto,SH

24. Iwan Sidartha, SH

25. Marcus Sandjogo, SH

26. Muhammad Ismak, SH

27. Poerwanto, SH.,MH

28. Prahasto W.Pamungkas, SH,LLM

29. Sofyan Syarief Pirsada, SH

30. Timur Sukirno, SH.,LLM

31. Tito Hanata Kusuma,SH.,MM

32. Tomi Sidatama Siregar, SH

33. Winita E. Kusnandar, SH

Advertisements